books-1845614_1920

Statut

„FUNDACJI POTRZEBUJĄCYM”

z dnia 01 grudnia 2015 r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

„FUNDACJA POTRZEBUJĄCYM”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Płocku Magdalenę Kozłowską, Kancelaria Notarialna Magdalena Kozłowska, Plac Obrońców Warszawy 1 lok. 2, 09-400 Płock w dniu 01 grudnia 2015 r., repertorium A nr 3907/2015, przez Fundatora Dariusza Grabarczyka, i działa na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.), zwaną dalej ustawą o fundacjach oraz niniejszego Statutu.

„FUNDACJA POTRZEBUJĄCYM” jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).

§ 2

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Płock.

§ 5

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 6

Fundacja działa i prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 7

Fundacja może prowadzić działalność odpłatną jak i nieodpłatną. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.

§ 8

Fundacja może tworzyć oddziały, filie, zakłady, a także przystępować do innych fundacji oraz do spółek.

§ 9

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 10

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 11

Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom zasłużonym dla celu obranego przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 12

Nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie oznaczonym w ustawie o fundacjach sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Starosta Płocki.

II. Cele i formy działania fundacji

§ 13

Celami fundacji jest:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej mająca za zadanie wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) działalność dobroczynna i charytatywna;
3) działalność społecznie użyteczna;
4) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
5) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym;
6) pomoc humanitarna i rozwojowa;
7) promocja i organizacja wolontariatu;
8) działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna;
9) ochrona zdrowia i życia;
10) działalność w upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki;
11) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
12) działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

§ 14

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego oraz prowadzenie działań remontowych i budowlanych w tym w zakresie wymiany stolarki drzwiowej i okiennej dla rodzin i dzieci zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w celu wyrównywania szans oraz dla dzieci i osób chorych i niepełnosprawnych wymagających pomocy przy leczeniu;
2) organizowanie wyjazdów rehabilitacyjnych, turystycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz rodzin;
3) organizowanie zajęć rehabilitacyjnych;
4) organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji;
5) organizowanie i finansowanie imprez i przedsięwzięć rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych oraz o charakterze integracyjnym, zakup sprzętu sportowego;
6) udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej dzieciom zaliczonych do grona podopiecznych fundacji;
7) prowadzenie konsultacji i terapii psychologicznej oraz logopedycznej dla dzieci i młodzieży;
8) organizowanie bezpośrednio lub pośrednio zakupu oraz zbiórek środków trwałych, odzieży, żywności, zabawek, pomocy szkolnych, środków higieny oraz innych rzeczy niezbędnych do normalnego i godnego życia dla osób objętych celami Fundacji;
9) fundowanie stypendiów oraz organizowanie imprez kulturalnych i sportowych dla osób potrzebujących celem umożliwienia im rozwoju intelektualnego, duchowego i fizycznego;
10) pomoc medyczną, zakup sprzętu medycznego i leków;
11) upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację;
12) planowanie i realizację kampanii społecznych i informacyjnych wspomagających realizację celów Fundacji;
13) organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie wyjazdów do pracy wolontariuszy;
14) organizowanie zbiórek pieniężnych oraz darowizn rzeczowych wśród firm w kraju i za granicą;
15) organizowanie pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie Polski i za granicą;
16) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
17) pozyskiwanie sponsorów stałych i okolicznościowych.

§ 15

Dla osiągnięcia swoich celów fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami fundacji.

III. Majątek i dochody Fundacji

§ 16

Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w kwocie pieniężnej w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych a w przyszłości także środki pieniężne, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 17

Majątek Fundacji pochodzi z:
1) dotacji, grantów, subwencji, darowizn, spadków i zapisów oraz innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty, na realizację wszystkich celów Fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej,
2) zbiórek pieniężnych i organizacji imprez publicznych,
3) majątku nieruchomego i ruchomego,
4) odsetek bankowych, lokat i innych,
5) innych wpływów.

§ 18

Dochody, o których mowa w § 15 mogą być przeznaczone wyłącznie na statutowe cele Fundacji oraz na pokrycie kosztów niezbędnych dla działalności Fundacji.

§ 19

W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 20

1) Gospodarka finansowa fundacji będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2) Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji.

§ 21

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 22

Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundator, członkowie organów i pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;
2) przekazywać swojego majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników oraz innych osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) udostępniać swojego majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;

§ 23

Sposób dysponowania majątkiem Fundacji:
1) majątek fundacji może być zbywany, pod warunkiem, że uzyskane ze sprzedaży sumy będą przeznaczone na działalność statutową lub odpowiednio lokowane,
2) środki pieniężne Fundacji gromadzone są na rachunkach bankowych w walucie polskiej oraz w walutach obcych zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
3) środki pieniężne mogą być lokowane w akcjach, udziałach i papierach wartościowych oraz jednostkach uczestnictwa funduszach.

IV. Organy Fundacji

§ 24

Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji.
2) Rada Fundacji.

V. Zarząd Fundacji

§ 25

1) Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2) W skład Zarządu wchodzi od 1 do 3 członków.
3) Pierwotny skład Zarządu jest powołany na czas nieoznaczony (zarząd bezkadencyjny) przez Fundatora i tworzą go: Prezes – Elżbieta Grabarczyk oraz Wiceprezes – Monika Rzepecka. Fundator może wejść do składu Zarządu Fundacji tylko wtedy, gdy nie jest członkiem Rady Fundacji.
4) Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
5) Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek złożenia pisemnej rezygnacji lub utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub śmierci członka Zarządu.
6) Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu Fundacji. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7) Posiedzenia Zarządu Fundacji zwoływane są z inicjatywy Prezesa albo na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu.
8) Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
9) O posiedzeniu Zarządu Fundacji muszą być poinformowani wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.
10) Głosowanie na posiedzeniach jest jawne.
11) Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
12) Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundacji podejmie stosowna uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia..

§ 26

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego oraz prowadzenie działań remontowych i budowlanych w tym w zakresie wymiany stolarki drzwiowej i okiennej dla rodzin i dzieci zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w celu wyrównywania szans oraz dla dzieci i osób chorych i niepełnosprawnych wymagających pomocy przy leczeniu;
2) organizowanie wyjazdów rehabilitacyjnych, turystycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz rodzin;
3) organizowanie zajęć rehabilitacyjnych;
4) organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji;
5) organizowanie i finansowanie imprez i przedsięwzięć rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych oraz o charakterze integracyjnym, zakup sprzętu sportowego;
6) udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej dzieciom zaliczonych do grona podopiecznych fundacji;
7) prowadzenie konsultacji i terapii psychologicznej oraz logopedycznej dla dzieci i młodzieży;
8) organizowanie bezpośrednio lub pośrednio zakupu oraz zbiórek środków trwałych, odzieży, żywności, zabawek, pomocy szkolnych, środków higieny oraz innych rzeczy niezbędnych do normalnego i godnego życia dla osób objętych celami Fundacji;
9) fundowanie stypendiów oraz organizowanie imprez kulturalnych i sportowych dla osób potrzebujących celem umożliwienia im rozwoju intelektualnego, duchowego i fizycznego;
10) pomoc medyczną, zakup sprzętu medycznego i leków;
11) upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację;
12) planowanie i realizację kampanii społecznych i informacyjnych wspomagających realizację celów Fundacji;
13) organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie wyjazdów do pracy wolontariuszy;
14) organizowanie zbiórek pieniężnych oraz darowizn rzeczowych wśród firm w kraju i za granicą;
15) organizowanie pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie Polski i za granicą;
16) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
17) pozyskiwanie sponsorów stałych i okolicznościowych.

VI. Rada Fundacji

§ 27

1) Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2) Rada Fundacji składa się z dwóch do trzech członków.
3) Rady Fundacji powoływana jest na czas nieokreślony (bezkadencyjny).
4) Pierwszy skład Rady Fundacji powołuje Fundator uchwałą w dniu podpisania aktu notarialnego o ustanowieniu Fundacji, przy czym w skład Rady Fundacji wchodzi Fundator, który obejmuje funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji.
5) Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Rady lub utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
6) Fundator ma prawo odwołania członka Rady Fundacji w każdym czasie.
7) Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
8) Rada Fundacji odbywa swe posiedzenia w razie potrzeby nie rzadziej jednak niż raz w roku.
9) Zebranie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Fundacji, zgłoszony na piśmie.
10) Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał bezwzględną większością głosów przy czym dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest obecność Przewodniczącego lub co najmniej 2 członków Rady
11) Posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu Fundacji, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
12) Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
13) Każdy członek Rady Fundacji dysponuje jednym głosem.
14) Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Fundacji.

§ 28

Do zadań Rady Fundacji należy:
1) nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji, a w szczególności sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami Fundacji;
2) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Fundacji, w szczególności kontroli stanu majątkowego Fundacji;
3) badanie prawidłowości, rzetelności oraz zgodności z prawem księgowości Fundacji;
4) przeprowadzanie innych działań kontrolno sprawdzających wnioskowanych przez Zarząd Fundacji lub podejmowanych z własnej inicjatywy;
5) członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Fundacji z głosem doradczym. Mają oni również prawo dostępu i wglądu w księgi i dokumenty Fundacji;
6) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i Członków Zarządu;
7) zmiana Statutu Fundacji.

VI. Postanowienie końcowe

§ 29

Fundacja ulega likwidacji w przypadku:
1) osiągnięcia celów, dla których została powołana;
2) wyczerpania się jej środków finansowych i majątku;
3) decyzji Fundatora o zakończeniu działalności Fundacji.

§ 30

Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator lub likwidatorzy powoływani przez Fundatora. Fundator określa przeznaczenie środków majątkowych pozostających po likwidacji Fundacji z uwzględnieniem celów Fundacji.

§ 31

Środki finansowe pozostałe po likwidacji, likwidator przekaże innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.

§ 32

Połączenie Fundacji z inną fundacją może nastąpić jedynie za zgodą Fundatora, oraz o ile nie pociąga za sobą istotnej zmiany celów Fundacji.

§ 33

Decyzje w sprawie zmian Statutu oraz likwidacji Fundacji z przyczyn wskazanych w ustawie o fundacjach, podejmowane są w drodze uchwały.

§ 34

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji we właściwym Sądzie.

Zamknij Menu